728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / แปลงค่านิยม 12 ประการเป็นภาษาถิ่นไทเลย หวังเป็นต้นแบบปลุกจิตรักชาติ

แปลงค่านิยม 12 ประการเป็นภาษาถิ่นไทเลย หวังเป็นต้นแบบปลุกจิตรักชาติ


แปลงค่านิยม 12 ประการเป็นภาษาถิ่นไทเลย หวังเป็นต้นแบบปลุกจิตรักชาติ
เมืองเลยทำเก๋ แปลงค่านิยม 12 ประการเป็นภาษาถิ่นไทเลย ท่องคำ ค่านิยมหลัก 12 ประการ เป็นภาษาไทเลย ข้าราชการ-เจ้าหน้าที่สำนักงานการประถมศึกษาเขต 1 ท่องหลังเคารพธงชาติเป็นกิจวัตรทุกเช้า หวังรณรงค์เป็นต้นแบบให้หน่วยงานอื่นนำไปปฏิบัติอย่างแพร่หลาย

       การรณรงค์สร้างจิตสำนึกค่านิยมหลัก 12 ประการ จากแนวความคิดของ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา จังหวัดเลยได้ประยุกต์แปลเป็นภาษาท้องถิ่นภาษาไทเลยในบทอาขยาน ทำนองเสนาะ ท่วงทำนองที่ฟังแล้วเป็นเอกลักษณ์คล้ายภาษาถิ่นหลวงพระบางของ สปป. ลาว
       
       คณะผู้บริหาร และบุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ได้ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ท่องจำเป็นกิจวัตรประจำวันหลังเข้าแถวเชิญธงชาติและร้องเพลงชาติในตอนเช้า เพื่อปลูกฝังให้นำค่านิยม 12 ประการไปใช้ในการดำเนินชีวิตและอบรมบ่มเพาะให้เยาวชน ลูกหลานที่บ้านแพร่หลายขึ้น
       
       ดร.สุเทพ บุญเติม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 กล่าวว่า การจัดกิจกรรมดังกล่าวได้สั่งให้ปฏิบัติกันเป็นประจำทุกวันทำการ เริ่มตั้งแต่เวลา 08.30 น. บุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรมเชิญธงชาติ และร้องเพลงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ สมาทานศีลห้า
       


       พร้อมกับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติตามค่านิยมหลัก 12 ประการ โดยการท่องตามค่านิยมทั้งแบบอาขยาน และเป็นแบบภาษาไทเลย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ภาษาอันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดเลย
       
       การปฏิบัติกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นกิจวัตรประจำวันที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่อง ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ บุคลากรในสังกัดให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ถือเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่สถานศึกษาและประชาชนทั่วไปนำไปปฏิบัติตาม 


---Advertisement---