728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / จัดหางานจังหวัดเลยจัดงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 26 ธันาวคมนี้

จัดหางานจังหวัดเลยจัดงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 26 ธันาวคมนี้


จัดหางานจังหวัดเลยจัดงานวันนัดพบแรงงาน วันที่ 26 ธันาวคมนี้
นางสาวสุกัญญา ภู่พัฒนากุล จัดหางานจังหวัดเลย แจ้งว่า สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย กำหนดจัดงาน "วันนัดพบแรงงาน” ครั้งที่ 2/2558 ในวันศุกร์ที่ 26 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00–15.00 น. ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย หลังเก่า ชั้น ๒ เพื่อช่วยเหลือและเพิ่มโอกาสให้ผู้ว่างงานที่กำลังหางานทำ ผู้ถูกเลิกจ้าง ผู้ต้องการเปลี่ยนงานตลอดจนนิสิต นักศึกษา คนพิการ และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสสมัครงานและสัมภาษณ์กับนายจ้าง/สถานประกอบการโดยตรง เพื่อบรรจุเข้าทำงาน ซึ่งมีตำแหน่งงานว่างกว่า 500 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วุฒิการศึกษาระดับประถมศึกษาถึงปริญญาตรี

นอกจากนี้ ยังมีการทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพ ให้คำปรึกษาอาชีพ แนะแนวอาชีพ รับลงทะเบียนผู้ที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานต่างประเทศ รวมถึง แจกเอกสาร แผ่นพับ แผ่นปลิวอาชีพอิสระต่างๆ ฟรี ผู้ประสงค์หางานทำ ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน สามารถเข้าร่วมงาน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งนายจ้างที่ต้องการคนงานขอให้แจ้งตำแหน่งงานว่างได้ ภายในวันที่ 24 ธันวาคม 2557 และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเลย โทร.0-4281-2594-5 หรือเว็บไซต์ www.doe.go.thloei Email : [email protected]

แหล่งที่มา : สวท.เลย
---Advertisement---