728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา

เลยมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา


เลยมอบบ้านท้องถิ่นไทยเทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี มอบบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 87 พรรษา ให้กับครอบครัวนางศรีสง่า กรองกลิ่น บ้านเลขที่ 303 บ้านนาชำ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย 

ซึ่งเป็นผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาส ไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง โดยเทศบาลตำบลนาอาน ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและคุณเกรียงศักดิ์ ตันกิจเจริญให้การสนับสนุนงบประมาณ 150,000 บาทก่อสร้างบ้านหลังดังกล่าวขึ้น นายไพศาล วรพันธ์ นายกเทศบาลตำบลนาอาน กล่าวว่า เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 กระทรวงมหาดไทยพิจารณาเห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้นำการพัฒนาในด้านต่างๆมาสู่ประชาชน ทั้งในด้านประกอบอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งรฐบาลได้น้อมนำพระราชกรณียกิจดังกล่าว มากำหนดเป็นนโยบายในการบริหารราชการแผ่นดิน และแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน

โดยกำหนดเป็นนโยบายที่สำคัญในการปฏิบัติและส่งเสริมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ 87 พรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2557 จึงสมควรที่ เทศบาลตำบลนาอาน และหน่วยงานด้งกล่าวร่วมกันก่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับประชนผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ ให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเป็นของตนเอง ได้ดำรงชีวิตอย่างมีความสุข

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---