728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / เลยขยะล้นเมืองเตรียมสร้างเตาขยะปั่นไฟ แก้ปัญหา-รองรับการท่องเที่ยวและ AEC

เลยขยะล้นเมืองเตรียมสร้างเตาขยะปั่นไฟ แก้ปัญหา-รองรับการท่องเที่ยวและ AEC


เลยขยะล้นเมืองเตรียมสร้างเตาขยะปั่นไฟ  แก้ปัญหา-รองรับการท่องเที่ยวและ AEC
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าปัญหาขยะมูลฝอยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย มีแนวโน้มสูงขึ้นทั้งปริมาณและการบริหารจัดการ เนื่องจากการขยายตัวของชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของชุมชน มีการบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย ทำให้มีการผลิตขยะมูลฝอยเพิ่มขึ้นจำนวนมาก การบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมทั้งไม่ทันต่อสถานการณ์ปัญหาขยะมูลฝอยที่มีแนวโน้มทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้น
    นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าฯ เลย กล่าวว่า ในช่วงปี 2557 สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ร่วมกับ
สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ได้ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสำรวจปริมาณขยะในพื้นที่จังหวัดเลย พบว่ามีปริมาณขยะมูลฝอยเกิดขึ้น 63,071 ตัน/วัน หรือคิดเป็น 237,938.11 ตัน/ปี ซึ่งปริมาณขยะทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดเลย จำนวน 100 แห่ง ประกอบด้วยเทศบาลเมืองจำนวน 2 แห่ง เทศบาลตำบลจำนวน 27 แห่ง และองค์การบริหารส่วนตำบลจำนวน 71 แห่ง โดยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดเลยมีทั้งหมด 42 แห่ง


    จากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 100 แห่ง และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 34 แห่ง ที่ไม่มีบริการการเก็บขนขยะมูลฝอย คิดเป็นปริมาณ 157.24 ตัน/วัน (57,391.67 ตัน/ปี) ซึ่งปริมาณขยะมูลฝอยเหล่านี้ไม่ได้มีการกำจัดถูกต้องตามหลักวิชาการ ในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกจำนวน 66 แห่ง มีบริการเก็บขนขยะมูลฝอย คิดเป็นปริมาณ 494.65 ตัน/วัน (180,548 ตัน/ปี) โดยปริมาณขยะมูลฝอยเหล่านี้
    จากการลงพื้นที่สำรวจดังกล่าวพบว่าในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของจังหวัดเลยทั้ง 42 แห่งนั้นมีปริมาณขยะสะสม ซึ่งก็คือ ปริมาณขยะตกค้างที่อยู่ในไซต์ที่ไม่มีการฝังกลบให้ถูกวิธี โดยการกองไว้หรือเผาที่เป็นลักษณะ Open dump ทั้งหมด มีปริมาณถึง 10,500.28 ตัน ซึ่งหลังจากนี้จะต้องหาวิธีในการกำจัดให้ถูกวิธีอย่างเร่งด่วนต่อไป

    ซึ่งจากสถานการณ์ขยะที่กล่าวมาทั้งหมดของจังหวัดเลยข้างต้นนั้น จังหวัดเลยจึงมีแนวคิดในปรับปรุงข้อมูลการแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบรวมศูนย์ (Clustering) เพื่อให้เป็นปัจจุบัน จากเดิมที่กรมควบคุมมลพิษเคยได้ดำเนินการจัดแบ่งกลุ่มไว้เมื่อปี 2549 โดยจังหวัดเลยได้มอบหมายให้ท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการจัดประชุมหารือกับอำเภอทั้ง 14 อำเภอ โดยผลการประชุมเห็นควรให้มีการแบ่งกลุ่มพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนแบบรวมศูนย์ (Clustering) ทั้งหมด 8 ศูนย์


    โดยหลังจากนี้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 อุดรธานี ได้ให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ส่งข้อมูลดังกล่าวเพื่อส่งให้กับกรมควบคุมมลพิษต่อไป ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 9 ได้พิจารณาข้อมูลที่ท้องถิ่นจังหวัดเลยเสนอมา โดยได้มีคำแนะนำและเห็นควรให้ปรับลดศูนย์จัดการขยะจาก 8 ศูนย์เป็น 6 ศูนย์ (Cluster) และ 2 สถานีขนถ่าย (Transfer station)

    นายวิโรจน์ กล่าวต่อว่า นอกเหนือจากการที่จะทำให้ขยะหายไปแล้วและจากนี้ก็มีการทำให้มีพลังงานไฟฟ้ามูลค่าเพิ่มเกิดขึ้นได้และให้ประโยชน์ เพราะฉะนั้นเมืองเลยภายใน 2 ปีก็ต้องเกิดโรงงานไฟฟ้าจากขยะเพื่อจะได้ลดปริมาณขยะที่จะเต็มภายใน 2 ปี ในเขตเทศบาลและรอบนอก และสามารถจะนำไฟฟ้าเข้ามาทดแทนได้ 10 เมกะวัตต์ ซึ่งสามารถจะช่วยลดการใช้ไฟฟ้าของจังหวัดเลย ที่มีการใช้ทั้งหมด 166 เมกะวัตต์ ซึ่งโรงไฟฟ้าขยะสามารถผลิตได้ 10 เมกะวัตต์ สามารถจะช่วยลดค่าไฟได้ถึง 16.6% ของการใช้ไฟทั้งหมดของจังหวัดเลย


---Advertisement---