728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จ.เลย เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่

จ.เลย เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่


จ.เลย เตรียมความพร้อมรับอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ที่ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเลย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการประชุมการเตรียมความพร้อมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 เพื่อวางมาตรการและกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมรับมือกับอุบัติเหตุ มีนายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในการประชุมเนื่องจากจังหวัดเลย เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ มีประชาชนนักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดเข้ามาเที่ยวอย่างคับคั่ง เพื่อเป็นการป้องกันและสร้างมาตรการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุและระวังป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยว ทางจังหวัดเลยจึงมีคำสั่งเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาวางมาตรการและหาแนวทางการป้องกัน หรือลดการเกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ให้น้อยที่สุด

นายประมวล ลาภกิจ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเลย กล่าวว่า ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งแนวทางการดำเนินการตามแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 และมาตรการสำคัญในการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการจัดทำแผนปฏิบัติการในลักษณะของการบูรณาการทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายและมีมติเห็นชอบให้กำหนดช่วงระยะเวลาของการรณรงค์และป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 5 มกราคม 2558 โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “ มอบสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน”

กรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะฝ่ายเลขานุการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางท้องถนน จึงได้แจ้งแนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 ให้จังหวัดต่างๆ และกรุงเทพมหานคร เป็นกรอบในการกำหนดมาตรการ แผนการดำเนินงานในการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2558 สู่การปฏิบัติแบบบูรณาการได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมรวมถึงการเตรียมการรณรงค์จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนน ให้ส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์การบริหารส่วนจังหวัด อำเภอ เทศบาล และ อบต. ทุกแห่ง เตรียมการจัดตั้งศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2558 จัดทำแผนเฉพาะกิจป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยใช้ชื่อในการรณรงค์ว่า “มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ ปลอดภัยทุกคน” และทำการประชาสัมพันธ์ ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2557 และช่วงคุมเข้มระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2558.

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---