728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / มอบผ้าห่มกันหนาว กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน

มอบผ้าห่มกันหนาว กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน


มอบผ้าห่มกันหนาว กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดน
ที่กองบังคับการกรมทหารพรานที่ 21 ค่ายศรีสองรักษ์ อ.เมือง จ.เลย กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พล.ต.กฤต ผิวเงิน ผู้บังชาการกองกำลังสุรศักดิ์มนตรี เป็นประธานมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่แนวชายแดนเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่มต้าความหนาวขณะปฏิบัติหน้าที่และให้กับประชาชนในพื้นที่ตำบลศรีสองรักษ์

สืบเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวงเย็นลงอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนและประชาชนได้รับความเดือดร้อน ขาดเครื่องนุ่งห่มกันหนาว กองทัพภาคที่ 2 โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 2 จึงเข้ามาให้ความช่วยเหลือเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนให้มีเครื่องนุ่งห่มกันหนาวที่เพียงพอและสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยของกองทัพบกที่มีต่อประชาชนและเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่จังหวัดเลยอีกด้วย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---