728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ผู้ว่าฯเลย กล่าวหากโครงการ “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง” รัฐบาลเห็นชอบ จะเกิดผลดี

ผู้ว่าฯเลย กล่าวหากโครงการ “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง” รัฐบาลเห็นชอบ จะเกิดผลดี


ผู้ว่าฯเลย กล่าวหากโครงการ “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง” รัฐบาลเห็นชอบ จะเกิดผลดี
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จากการที่จังหวัดเลย เป็นจังหวัดชายแดน มีอาณาเขตติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัฒนธรรมล้านช้างที่ยังดำรงคงอยู่อย่างโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์สืบเนื่องมาอย่างยาวนานกว่า 400 ปี เช่น สำเนียงภาษาพูด ภูมิสถาปัตย์ สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม จึงได้เสนอโครงการ “สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง” ต่อนางกอบกาญจน์ วัฒนวรากูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในคราวที่มาเป็นประธานในพิธีเปิดเทศกาลคริสต์มาสภูเรือ ครั้งที่ 3 ที่จังหวัดเลย เพื่อเป็นตัวอย่างการท่องเที่ยวที่รองรับอาเซียนของภูมิภาคนี้ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เพราะสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาที่จะให้ภูมิภาคต่างๆ ได้ผลักดันการท่องเที่ยวเพื่อรองรับอาเซียน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจะนำโครงการนี้เสนอรัฐบาลต่อไป

ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย กล่าวว่า หากรัฐบาลสนับสนุนแผนงานโครงการ“สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”ที่จังหวัดเลยเสนอไป สิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาในลำดับต้นๆ คือ การพัฒนาด้านการคมนาคมขนส่งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ โดยเฉพาะการยกสถานะสนามบินเลยให้เป็นสนามบินศุลกากร ซึ่งขณะนี้ทราบว่า ปลัดกระทรวงการคลัง ได้ลงนามในร่างการยกสถานะท่าอากาศยานเลยให้เป็นสนามบินศุลกากรเรียบร้อยแล้ว รอเพียงการเสนอเข้าสู่การประชุม ครม. เป็นลำดับต่อไป ในด้านการลงทุนภาคธุรกิจ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว จะมีเส้นทางการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นใน 4 มุมมอง จะเกิดความร่วมมือระหว่างประเทศ 2 ประเทศ จะมีการแก้ระบบบางอย่างที่เป็นอุปสรรคต่อการท่องเที่ยว เช่น การแก้ไขกฎระเบียบหนังสือผ่านแดนชั่วคราว (Border Pass) ที่จะต้องมีการแก้ไขเพื่อเพิ่มระยะเวลาในการข้ามวันได้ หากแก้ไขข้อกำหนดนี้ได้จะทำให้ภูมิภาคตรงนี้มีศักยภาพขึ้นมาทันทีสามารถพัฒนาเพื่อแข่งขันกับภูมิภาคได้อย่างแน่นนอน 

เพราะจะเกิดตลาดการท่องเที่ยวร่วมกันระหว่าง หลวงพระบาง (สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) - เลย - อุดรธานี - หนองคาย - หนองบัวลำภู ในลักษณะภาคีเครือข่าย สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการเตรียมพร้อมก้าวสู่การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน นอกจากนี้ จังหวัดเลยยังมีความหวังที่จะได้รับการสนับสนุนให้มีการขยายถนนวงแหวนรอบนอก เป็นถนนสี่เลนเพื่อเชื่อมโยงคมนาคมระหว่างจังหวัด การสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงที่บ้านบ้านคกไผ่ การจัดตั้งด่านถาวร 3 จุด คือ ที่อำเภอเชียงคาน ที่บ้านคกไผ่ และ ที่อำเภอด่านซ้าย การเปิดเส้นทางเดินเรือสาย หลวงพระบาง-เชียงคาน-เวียงจันทน์ ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นแผนงานร่วมให้มีการกำหนดเป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ ซึ่งจะตั้งที่ เลย หรือ อุดรธานี หรือ หนองคาย หรือหนองบัวลำภู ก็ได้เพราะเป็นเรื่องเป็นเรื่องของจังหวัดในสี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้างที่จะได้ประโยชน์ร่วมกัน

ทั้งนี้ คงต้องเป็นเรื่องของรัฐบาลที่จะพิจารณาตามลำดับต่อไป หากโครงการนี้ประสบความสำเร็จและได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาล โครงการ“สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง”นี้ จะเป็นตัวอย่างการท่องเที่ยวที่รองรับสามารถรองรับประชาคมอาเซียนในภูมิภาคแถบนี้ได้เป็นอย่างดี

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---