728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , ด้วยพระบารมี นายทุนเหมืองทองทุ่งคำ-ชาวบ้าน ยอมยุติข้อพิพาททุกกรณี

ด้วยพระบารมี นายทุนเหมืองทองทุ่งคำ-ชาวบ้าน ยอมยุติข้อพิพาททุกกรณี


ด้วยพระบารมี นายทุนเหมืองทองทุ่งคำ-ชาวบ้าน ยอมยุติข้อพิพาททุกกรณี
ด้วยพระบารมี ข้อพิพาทระหว่างเหมืองทองทุ่งคำ กับชาวบ้านกลุ่มรักบ้านเกิด อ.วังสะพุง ได้ข้อยุติแล้ว บริษัทถอนฟ้องทุกคดี ขณะที่ชาวบ้านยอมให้โรงงานขนย้ายแร่ผ่านทางสาธารณะโดยไม่กีดขวาง เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ แต่หากฝ่ายใดบิดพลิ้วข้อตกลงอีกฝ่ายฟ้องเรียกค่าเสียหายได้เต็มที่

       เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (4 ธ.ค.) ที่ห้องประชุมชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเลย จังหวัดได้จัดทำบันทึกข้อตกลงระหว่างบริษัท ทุ่งคำ จำกัด โดยนายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล กรรมการผู้จัดการ กับกลุ่มคนรักบ้านเกิดที่ต่อต้านการทำเหมืองทองคำของบริษัท โดยนายสมัย ภักดิ์มี ประธานกลุ่มรักบ้านเกิด และนางสาวภัทราภรณ์ แก่งจำปา ตัวแทนชาวบ้าน 6 หมู่บ้าน ต.เขาหลวง อ.วังสะพุง ที่ได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองทองคำ
       
       โดยมีข้อตกลงให้บริษัทถอนฟ้องคดีที่ฟ้องแกนนำและชาวบ้านรวม 8 คดี ยุติข้อพิพาททุกเรื่องระหว่างบริษัทกับชาวบ้าน เพื่อน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา วันที่ 5 ธ.ค. 2557 ต่อหน้านายวิโรจน์ ในฐานะประธานการทำบันทึกข้อตกลง และต่อหน้าหัวหน้าส่วนราชการ
       
       ในหนังสือบันทึกข้อตกลงระบุว่า บริษัทตกลงยินยอมถอนฟ้องทั้งหมด 8 คดี โดยจะยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดเลยวันที่ 8 ธันวาคม และจะยื่นคำร้องขอถอนฟ้องต่อศาลจังหวัดภูเก็ต วันที่ 20 ธันวาคม ซึ่งในการถอนคำฟ้องนั้นชาวบ้านและจำเลยในคดีตกลงไม่คัดค้าน บริษัทและชาวบ้านตกลงให้ถือเอาบันทึกข้อตกลงนี้แทนการแสดงเจตนาของบริษัทและชาวบ้านในคดีความตกลงยินยอมให้ถอนฟ้อง โดยบริษัท ชาวบ้าน และจำเลยในคดีไม่ติดใจที่จะเรียกร้องใดๆ ต่อกันอีก
       


       ส่วนการขนย้ายแร่จากเหมืองทอง ชาวบ้านตกลงยินยอมให้บริษัทขนย้ายสินแร่ที่ได้เก็บรักษาไว้ในเหมืองของบริษัทได้ตามกฎหมาย โดยบริษัทจะขนย้ายแร่ในวันที่ 8 และ 9 ธันวาคม 2557 และ/หรือจนกว่าจะขนย้ายแร่เสร็จสิ้น ในทั้งสองฝ่ายตกลงว่า จะให้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนหนึ่ง บริษัทส่วนหนึ่ง และตัวแทนชาวบ้านส่วนหนึ่ง เป็นสักขีพยานในการขนย้ายสินแร่จนกว่าการขนย้ายแร่จะเสร็จสิ้น โดยที่ชาวบ้านและจำเลยในคดีจะไม่ก่อกวนหรือขัดขวางการขนย้าย
       
       และการรื้อถอนสิ่งกีดขวางทางเข้าออกบริษัทบนถนนในหมู่บ้าน ชาวบ้านตกลงยินยอมให้บริษัทหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อถอนสิ่งกีดขวางทั้งหมด ตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม ชาวบ้านและจำเลยในคดีความข้างต้นจะไม่ก่อสร้างสิ่งกีดขวางใดๆ บนถนนอันเป็นการกีดขวางทางเข้า-ออกบริษัท
       


       ด้านการประกอบกิจการของบริษัทนั้น ทางบริษัทตกลงว่าจะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ บันทึก ตามกฎหมาย และตามที่หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายต่อไป โดยที่ชาวบ้านจะไม่ขัดขวางการดำเนินการตามกฎหมายของบริษัท แต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิของชาวบ้านที่จะดำเนินการตามกฎหมาย
       
       กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประพฤติผิดตามบันทึกนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ฝ่ายที่ประพฤติผิดยินยอมให้ฝ่ายหนึ่งเรียกร้องค่าเสียหายตามความเป็นจริงได้ทันที 


---Advertisement---