728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , รัฐมนตรีวัฒนธรรม เปิดกิจกรรม หนาวนี้ปั่นเลยก๋อ ท่องเที่ยววิถีธรรมวิถีไทเลย

รัฐมนตรีวัฒนธรรม เปิดกิจกรรม หนาวนี้ปั่นเลยก๋อ ท่องเที่ยววิถีธรรมวิถีไทเลย


รัฐมนตรีวัฒนธรรม เปิดกิจกรรม หนาวนี้ปั่นเลยก๋อ ท่องเที่ยววิถีธรรมวิถีไทเลย
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557 ที่บริเวณลานวัฒนธรรมวัดท่าแขก อ.เชียงคาน จ.เลย นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดกิจกรรม หนาวนนี้ ปั่น เลย ก๋อ ท่องเที่ยววิถีธรรม วิถีไทเลย เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตามเส้นทางสายวัฒนธรรมของอำเภอเชียงคานโดยนำวิถีไทย วิถีธรรมสร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยว มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงวันหยุดกันเป็นจำนวนมาก นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ 3 สถาบันหลัก คือ บ้าน - วัด - โรงเรียน หรือ บวร

ซึ่งเป็นการน้อมนำเอาแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยการเพิ่มบทบาทของวัดให้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิต ให้เด็กๆได้เรียนรู้ทั้งด้านศีลธรรม คุณธรรม วิถีวัฒนธรรม และเรื่องราวทางด้านประวัติศาสตร์ต่างๆ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับสังคม มีความเอื้ออาทร และความสมานฉันท์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของชุมชนให้มีความยั่งยืน ผ่านกิจกรรมเพื่อสุขภาพอย่างการปั่นจักรยาน เน้นการให้ความสำคัญเกี่ยวการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม หลักธรรม คำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะการนำวิถีชุมชนมาสร้างเป็นมูลค่ารายได้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น เสริมความรัก ความผูกพัน และความสามัคคีให้ชุมชนด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวเพิ่มเติมว่า การสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นในชุมชน จำเป็นจะต้องการใช้หลัก บวร หรือบ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งสามสถาบันนี้ในอดีตเคยเป็นสถานที่ในการเพาะบ่มนิสัย และชีวิตมาแต่อดีต ซึ่งใช้วัด และโรงเรียนเป็นสถานที่ให้ความรู้คู่คุณธรรม

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย
---Advertisement---