728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย ร่วมด้วยช่วยกัน คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ ที่ตำบลธาตุ อำเภอชียงคาน

จังหวัดเลย ร่วมด้วยช่วยกัน คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ ที่ตำบลธาตุ อำเภอชียงคาน


จังหวัดเลย ร่วมด้วยช่วยกัน คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำ ที่ตำบลธาตุ อำเภอชียงคาน
ที่วัดอ้อมแก้ว บ้านห้วยพอด หมู่ที่ 5 ตำบลธาตุ อำเภอชียงคาน จังหวัดเลย นายยงยุทธ ชำนาญรบ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ตัวแทนผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการ“ คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ” จังหวัดเลย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน องค์กรเอกชนร่วมงานกว่า 1,000 คน

นายสมเกียรติ วงษ์ลา นายกเทศมนตรีตำบลธาตุ เปิดเผยว่า เทศบาลตำบลธาตุ มีพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่สำหรับการทำการเกษตรกรรม เช่น ข้าวโพด มันสำปะลัง ยางพารา ข้าว เป็นต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้น้ำปริมาณมาก โดยปัจจุบัน มีคลองส่งน้ำหลักที่ประชาชนในพื้นที่ใช้ประโยชน์ร่วมกันคือ คลองห้วยพอด มีความยาวประมาณ 17 กิโลเมตร แต่เนื่องจากคลองแห่งนี้ไม่ได้มีการขุดลอก และทำความสะอาดมาเป็นเวลานาน จึงทำให้ตื้นเขิน และเต็มไปด้วยวัชพืช ทำให้ไม่สามารถระบายน้ำได้ดีเท่าที่ควร จึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรอย่างมาก โดยที่ผ่านมาเทศบาลตำบลธาตุได้แก้ไขปัญหาบางส่วน แต่เนื่องจากมีงบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ต่อมาเมื่อจังหวัดเลย โดยกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำโครงการ“คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ”

จังหวัดเลย ได้คัดเลือกคลองห้วยพอดเป็นพื้นที่แห่งเดียวในจังหวัดเลยที่ต้องดำเนินการ โครงการ “คืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ” จังหวัดเลย วัตถุประสงค์ ต้องการบำรุงรักษาคูคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวามหาราช เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการกักเก็บน้ำของแหล่งน้ำธรรมชาติ และสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชนให้ทราบถึงความสำคัญ ของทรัพยากรน้ำ การดำเนินการตามโครงการในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากทั้งหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 23 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย สำนักงานทางหลวงชนบท และภาคเอกชน ในการสนับสนุนเครื่องจักร ตลอดจน กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและพลังมวลชนทุกหมู่เหล่า ซึ่งเป็นผู้มีจิตอาสา ร่วมแรงร่วมใจในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยมีระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 9 วัน มีจุดเริ่มต้นที่ปากคลองห้วยพอด หมู่ที่ 14 ตำบลธาตุ รวมระยะทางดำเนินการ 14.7 กิโลเมตร

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย


---Advertisement---