728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , จังหวัดเลย จัดโครงการประกวดเรียงความ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน”

จังหวัดเลย จัดโครงการประกวดเรียงความ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน”


จังหวัดเลย จัดโครงการประกวดเรียงความ “หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมยั่งยืน”
นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดเผยว่า จังหวัดเลยโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กำหนดจัดประกวดเรียงความภายใต้หัวข้อ “ หนึ่งในค่านิยม เพื่อสังคมที่ยั่งยืน ” ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2557 เพื่อกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ศึกษาค้นคว้าคุณค่าสาระ และเสนอแนวทางปฏิบัติค่านิยมอันจะเป็นประโยชน์ในการนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ตามค่านิยมหลักข้อใดข้อหนึ่ง ของนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในเรื่องค่านิยม 12 ประการ


โดยผู้สนใจส่งใบสมัครพร้อมผลงานถึงสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ภายในวันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2557 โดยคุณสมบัติผู้เข้าประกวดแบ่งเป็น 3 ระดับ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไป ติดต่อขอรับรายละเอียดเกณฑ์การประกวดและใบสมัครได้ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย กลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม โทร. 0 4286 1319 โทรสาร 0 4286 1320

แหล่งที่มา : สวท.ด่านซ้าย

---Advertisement---