728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย(อพท.5)จัดงานแสดงพื้นเมืองชุดสวนหินผางาม เงินคำกำแก้ว ของเมืองเลย

สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย(อพท.5)จัดงานแสดงพื้นเมืองชุดสวนหินผางาม เงินคำกำแก้ว ของเมืองเลย


สำนักงานพื้นที่พิเศษเลย(อพท.5)จัดงานแสดงพื้นเมืองชุดสวนหินผางาม เงินคำกำแก้ว ของเมืองเลย
ที่สวนหินผางาม ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย นายเสน่ห์ นนทะโชติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เปิดงานแสดงพื้นเมือง ประกอบแสง สีเสียง ชุด "สวนหินผางาม....เงินคำกำแก้ว ของเมืองเลย"

อำเภอหนองหิน เป็นหนึ่งในพื้นที่พิเศษ ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสวนหินผางาม หรือคุนหมิงเมืองเลย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีความโดเด่นและน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีลักษณะเป็นเทือกเขาหินปูนมีพรรณไม้สำคัญ ด้วยสภาพเช่นนี้สวนหินผางามจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่สำคัญ ซึ่งมีศักยภาพในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนเป็นจำนวนมาก

สำนักงานพื้นที่พิเศษ ได้จัดทำโครงการศึกษาการพัฒนาทางเดินเหนือภูผาและแมกไม้ Canopy Walkway คุนหมิง-เขารูปหงส์ สวนหินผางาม เพื่อการศึกษาและพัฒนาการท่องเที่ยวของสวนหินผางามและพื้นที่เชื่อมโยงให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน เกิดกิจกรรมและรูปแบบการท่องเที่ยวใหม่ที่สร้างความน่าสนใจและให้คุณค่าในการเรียนรู้เชิงนิเวศอย่างยั่งยืน ในลักษณะการเดินเหนือเรือนยอดไม้ในพื้นที่สวนหินผางาม


การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืน จำเป็นต้องจัดกิจกรรมเพื่อสร้างภาพลักษณ์ และประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม และที่สำคัญเพื่อให้เกิดความหวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากร จึงจัดงานแสดงพื้นเมืองประกอบ แสง สี เสียง ณ สวนหินผางาม ชุด "สวนหินผางาม ... เงินคำกำแก้ว ของเมืองเลย" เพื่อสร้างความตื่นตัวและความตระหนักให้แก่คนในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที่ยว ทำให้สวนหินผางามและแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ในอำเภอหนองหิน เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น ภายใต้การพัฒนาที่ยั่งยืน ให้คนในพื้นที่ได้ทราบประวัติความเป็นมาที่เกี่ยวข้องและเกิดความภาคภูมิใจ หวงแหนและเห็นคุณค่าของทรัพยากร และแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นตน สร้างความรัก ความสามัคคี น้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้แก่ประชาชนอำเภอหนองหิน จังหวัดเลย

แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย

---Advertisement---