728x90 AdSpace

---Advertisement---

ผีตาโขน 2559


ผีตาโขน 2559 
ประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี 2559 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559 ณ วัดโพนชัย และ หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 

งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือ ว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า 

กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวน พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าเกษตร งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรี และแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน

 ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 0 4289 1266, สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอด่านซ้าย โทรศัพท์ 08 3145 3080 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย โทรศัพท์ 0 4281 2812, 0 4281 1405, อีเมล [email protected] หรือดูรายละเอียดได้ที่ เฟซบุ๊ก TAT Loei Office

กำหนดการจัดงานประเพณีบุญหลาวงและการละเล่นผีตาโขน
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประจำปี 2559 วันที่ 6-8 กรกฎาคม 2559

วันพุธที่ 6 กรกฏาคม 2559
เวลา 03.00 น. - พิธีบวชพราหมณ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัย

เวลา 04.00 น. - พิธีเปิดพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน-ลำน้ำศอก)

เวลา 06.00 น. - พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์ (ตั้งแต่วัดโพนชัยตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไปอำเภอนาแห้วแล้ววนกลับไปยังวัดฯ)

เวลา 08.30 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย

เวลา 09.00 น. - ขบวนของเจ้าพ่อกวน แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย

- ขวนแห่หน้ากากนานาชาติ (อาเซียน +3)

- ขบวนแห่ของเทศบาลตำบลด่านซ้าย

เวลา 10.00 น. - พิธีเปิด “’งานบุญหลวง” วันโฮม (ณ วัดโพนชัย)

- ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย และการแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (อาเซียน +3)

เวลา 19.00 น. - การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (อาเซียน +3) (ลานมหกรรมอาหารฯ)

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559
เวลา 09.30 น. - ขบวนแห่พร้อมกันหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย

เวลา 10.00 น. - การแสดงกระโดดร่ม ของกองบิน 46

- ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน - นางแต่ง

- ขบวนแห่หน้ากากนานาชาติ (อาเซียน +3)

- ขบวนแห่ของโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา

- ชมขบวนแห่ขององค์กองปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆ การแสดงนิทรรศการฯ

เวลา 13.00 น. - ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)

- ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย (รอบชิงชนะเลิศ)

- ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่างๆ

เวลา 15.00 น. - พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวสสันดร (บ้านเจ้าพ่อกวน)

- พิธีอัญเชิญพระพุธรูป (องค์แทนพระเวส) เข้าโบสถ์

- พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน (หลังวัดโพนชัย)

- พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย

เวลา 19.00 น. - พิธีเจริญพุทธมนต์ ณ วัดโพนชัย (เทศน์พระมาลัยหมื่น พระมาลัยแสน)

- การแสดงวัฒนธรรมนานาชาติ (อาเซียน +3) (ลานมหกรรมอาหารฯ)

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
เวลา 04.00 น. -พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ ณ อุโบสถวัดโพนชัยหมายเหตุ : กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง 
------------

---Advertisement---