728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , อพท.เลย กำหนดการเปิดงานเทศกาล หุ่นฟางบ้านนาอ้อ ครั้งที่ 1

อพท.เลย กำหนดการเปิดงานเทศกาล หุ่นฟางบ้านนาอ้อ ครั้งที่ 1


อพท.เลย กำหนดการเปิดงานเทศกาล หุ่นฟางบ้านนาอ้อ ครั้งที่ 1
สำนักงานองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) จ.เลย ได้กำหนดเปิดงาน เทศกาลหุ่นฟางบ้านนาอ้อ ครั้งที่ 1 ณ ชุมชนบ้านนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

หุ่นฟางนี้ถูกจัดสร้างขึ้นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน ซึ่งให้บริหารจัดการกันเองในท้องถิ่นและใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่มด้วยการท่องเที่ยว โดยใช้งบประมาณจัดทำ 50,000 บาท ส่วนในตอนกลางคืนก็มีระบบไฟแสงสีประดับเพื่อความสวยงามอีกด้วย โดยหุ่นฟางดังกล่าวมีทั้งรูปปลา พญานาค ลิงช้าง หมี ค่างแว่น และหุ่นคน ซึ่งประติมากรรมหุ่นฟางนี้จะถูกจัดแสดงเป็นระยะเวลา 3 เดือน มกราคม-เมษายน 2561


---Advertisement---
เทศกาลหุ่นฟางบ้านนาอ้อ พิกัดบ้านนาอ้อ หมู่ที่ 7 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย ขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวที่สนใจชมหุ่นฟางยักษ์ จอดรถ ณ จุดบริการ ที่วัดศรีชมชื่น เพื่อความเรียบร้อยในการจัดการจราจร โดยชุมชนมีรถซาเล้งไว้บริการรับ - ส่ง และเชิญชวนอุดหนุนผลิตภัณฑ์ และอาหารพื้นถิ่น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เทศบาลตำบลนาอ้อ โทร. 0-4283-4930


---Advertisement---
กำหนดการเปิดงาน 
วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑

๑๖.๐๐-๑๖.๑๐ 
น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเดินทางมาถึงวัดศรีจันทร์ต้อนรับโดยนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย หัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ และประชาชนทั่วไป

๑๖.๑๐-๑๖.๓๐ น.       
ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเข้าสักการะศาลเจ้าปู่คำแดง
- ดำเนินพิธีการโดย พ่อกวน (ตาเหมียว) 
                   
๑๖.๓๐-๑๗.๐๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเข้าชมพิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอ้อ
- วิทยากร กลุ่มทอผ้าชุมชนนาอ้อ  
                 
๑๗.๐๐-๑๗.๑๐ น. ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย หัวหน้าส่วนราชการอื่น ๆ เดินทางจากพิพิธภัณฑ์ชุมชนนาอ้อด้วยรถจักรยานมายังโฮมสเตย์บ้านเฮือนตาเฮือนยาย ชมหัตถกรรม เครื่องจักสาน ผ้าทอพื้นบ้านและผลิตภัณฑ์ชุมชนอื่น ๆ

๑๗.๐๐-๑๗.๑๕ น. เดินทางถึงวัดศรีชมชื่นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเดินเท้าเข้าชมถนนคนเดิน เยี่ยมชมร้านค้าและสินค้าพื้นบ้านสองข้างทาง จนถึงพื้นที่จัดเทศกาลหุ่นฟางบ้านนาอ้อ ครั้งที่ ๑

๑๗.๑๕-๑๗.๔๕ น. ชมการแสดงกลองยาว ฟ้อนรำพื้นบ้านนาอ้อ
พิธีเปิดกิจกรรมหุ่นฟาง
-นายกเทศมนตรีตำบลนาอ้อกล่าวต้อนรับ
- ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเลย กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนในอนาคต
- ผู้ว่าราชการจังหวัดเลยทำพิธีเปิดงานเทศกาลหุ่นฟางบ้านนาอ้อ ครั้งที่ ๑ และเดินชมหุ่นฟาง

๑๗.๔๕-๑๘.๐๐ น. เดินทางไปยังลานวัฒนธรรมบ้านนาอ้อ ณ เทศบาลตำบลนาอ้อ โดยรถซาเล้งและร่วมรับประทานอาหารค่ำเมนูพื้นบ้านและรับชมการแสดงพื้นบ้าน

๒๐.๐๐ น. ปิดกิจกรรม

---Advertisement---