728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , เทศบาลตำบลนาอ้อ เชิญชวนถ่ายรูปประกวดในงาน ประเพณีบุญข้าวจี่ 2561

เทศบาลตำบลนาอ้อ เชิญชวนถ่ายรูปประกวดในงาน ประเพณีบุญข้าวจี่ 2561


เทศบาลตำบลนาอ้อ เชิญชวนถ่ายรูปประกวดในงาน ประเพณีบุญข้าวจี่ 2561
เทศบาลตำบลนาอ้อ เชิญชวนถ่ายรูปประกวดในงาน ประเพณีบุญข้าวจี่ กติกาการประกวดภาพถ่าย “เที่ยวบุญข้าวจี่ ชมบ้านโบราณ สืบสานวัฒนธรรมไทนาอ้อ” งานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย” ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

กติกาการส่งภาพเข้าประกวด  

---Advertisement---
1. การประกวดภาพถ่ายในหัวข้อ “เที่ยวบุญข้าวจี่ ชมบ้านโบราณ สืบสานวัฒนธรรมไทนาอ้อ”    ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นภาพที่ถ่ายจากงานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา เว้าจาภาษาเลย”      ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561 เท่านั้น โดยมีองค์ประกอบต้องมีข้าวจี่หรือข้าวแดกงา ถ่ายคู่กับบ้านโบราณ   

2. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดสามารถใช้ภาพถ่ายจากกล้องชนิดไหนก็ได้สามารถสร้างสรรค์โดยใช้เทคนิค

อิสระไม่จำกัดรูปแบบ

3. การส่งผลงานภาพถ่ายเข้าประกวด

กรณีที่ 1 ประเภทสวยงาม โพสต์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดจำนวนรูป  หรือเป็นอัลบั้ม แต่สงวนสิทธิ์ให้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

กรณีที่ 2 ประเภทยอดกดไลค์ โพสต์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ไม่จำกัดจำนวนรูป  หรือเป็นอัลบั้ม แต่นับยอดไลค์ต่อภาพเท่านั้น

4. ผู้ส่งภาพเข้าประกวดไม่จำกัดเพศ อายุ การศึกษา

5. ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดทั้งในและนอกประเทศ หรือไม่เคยได้รับการตีพิมพ์ในสื่อใดๆ มาก่อน หากพิสูจน์ได้ภายหลังจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลทุกกรณี

6. ภาพถ่ายที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่มีข้อผูกมัดในเรื่องลิขสิทธิ์ภาพจากหน่วยงานต่างๆรวมไปถึงต้องไม่ใช่ภาพที่ส่งขายตาม Stock Photo ทุกแห่ง ทั้งนี้คณะผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เจ้าของผลงานมีสัญญาผูกพันต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดๆ ซึ่งเจ้าของผลงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีนี้เอง

7. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการประกวด ไม่มีสิทธิ์ส่งภาพเข้าประกวด ได้แก่ ทีม Staff และคณะกรรมการตัดสินภาพถ่าย  

8.การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด และไม่มีการอุทธรณ์ใดๆ ทั้งสิ้น

9.ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ที่ถ่ายภาพด้วยตนเอง ห้ามมิให้นำผลงานของผู้อื่นส่งเข้าประกวด

10.ภาพที่ได้รับการคัดเลือกทุกภาพถือเป็นลิขสิทธิ์ของเทศบาลตำบลนาอ้อ

11.โพสภาพบน facebook ของตนเอง โดยติด แฮชแท็ก(#) คำว่า #ข้าวจี่นาอ้อ61  พร้อมบรรยายประกอบภาพของตนเอง

12.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และกติกาได้ตามความเหมาะสม

13.ไม่เสียค่าสมัครและค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น


ระยะเวลาการส่งภาพเข้าประกวด
สามารถโพสภาพบน Facebook ของตนเอง โดยติดแฮชแท็ก(#) คำว่า #ข้าวจี่นาอ้อ61 ตั้งแต่วันที่ 19 มกราคม 2561 จนถึงวันที่ 26 มกราคม 2561  เวลา 23.59 น. ใช้เวลาใน Facebook เป็นเกณฑ์

รางวัลในการประกวด
ประเภทสวยงาม

1.รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

2.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 1 รางวัลๆ ละ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร

3.รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จำนวน1 รางวัลๆ ละ 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

ประเภทถูกกดไลค์

1.รางวัลภาพถ่ายที่ถูกกดไลค์ มากที่สุด (ต้องมีมากกว่า 300 ไลค์ ) จำนวน 1 รางวัลๆละ 1,000 บาท

พร้อมเกียรติบัตร  **(ในกรณีที่ยอดไลค์เท่ากัน คณะกรรมการจะดูคนที่โพสก่อน)คณะกรรมการตัดสิน

1.นายก้าน  กุณะวงษ์                        ประธานกรรมกรรมการฯ

2.นางสาวเนตรชนก  พาคำ                รองประธานกรรมการฯ

3.นางบุศรินทร์  โกมลไศ                 รองประธานกรรมการฯ

4.นางวิภาวรรณ  สถิตย์                   กรรมการ

5.นางพิจิตรา  พรหมพุทธา              กรรมการ

6.นายสันติ แสนคำคูณ                    กรรมการ

6.นางกุญกัญญา ทองศรีวงศ์             กรรมการ

7.นางสาวอณัญญา จันทร์พาณิชย์      กรรมการ

8.นายปิยะ ทุมมาไว                       กรรมการ

9.นายอิสรา วงษ์เสนา                    กรรมการ

10.นางสมใจ  ปิตุโส                      กรรมการ

11.นายชนาธิป  อินทรวิชะ             กรรมการ


---Advertisement---

 เกณฑ์การตัดสิน
1.คณะกรรมการฯ จะตัดสินภาพถ่ายโดยใช้หลักเกณฑ์ ดังนี้    

- การถ่ายทอดแนวคิดและสื่อให้เห็นถึง ศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิต ในงานประเพณีบุญข้าวจี่ ซิมข้าวแดกงา  เว้าจาภาษาเลย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2561

2.  เทศบาลตำบลนาอ้อประกาศผลการตัดสินอย่างเป็นทางการใน   31 มกราคม 2561 เวลา 16.00               

ทาง www.facebook.com/naocity หรือโทรสอบถามได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลนาอ้อ  โทร. 042-834930 ผู้ที่ได้รับรางวัล ทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนาอ้อ จะเป็นผู้ติดต่อแจ้งรายละเอียดในการ รับรางวัล สงวนสิทธิ์ให้ลำดับต่อไปในการรับรางวัลแทนในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้ภายใน 15 วัน


---Advertisement---