728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / , , กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ เมืองเลย ประจำปี ๒๕๖๑


กำหนดการจัดงาน เทศบาลเมืองเลย
วันที่ ๑๒ – ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบำลเมืองเลย หน้าพิพิธภัณฑ์เมืองเลย
รอบบริเวณลานกุดป่อง และริมแม่น้ำเลย

๑๒ เมษายน ๒๕๖๑
๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  - พิธีสรงน้ำพระเถระผู้ใหญ่ และเจ้าอาวาสวัดในเขตเทศบาลเมืองเลย

๑๓ เมษายน ๒๕๖๑  
๐๖.๓๐ น. เป็นต้นไป  - พิธีทำบุญตักบาตร บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย

                               (ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธี)

เวลา ๐๘.๓๙ น.   - พิธีอัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองจากวัดศรีภูมิ บ้านแฮ่

                                 (ผู้ว่าราชการจังหวัดประธานในพิธี)

เวลา ๐๙.๐๐ น.      - ขบวนแห่พระพุทธมิ่งมงคลเมืองเคลื่อนออกจำกวัดศรีภูมิไปตำมถนนรำษฎรอุทิศ
                             แล้วเลียวซ้ำยตำมถนนร่วมใจถึงสี่แยกไฟแดงหน้ำตลำดสดเทศบำล (ตลำดเช้ำ)
                             เลียวขวำเข้ำถนนเจริญรัฐ ถึงหน้ำส้ำนักงำนเทศบำลเมืองเลย

เวลำ ๐๙.๓๙ น.        -  ผู้สูงอายุรายงานตัว  บริเวณเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ 
                            -  กิจกรรมตรวจสุขภำพผู้สูงอายุ
                            -  กิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ    

เวลำ  ๐๙.๔๙  น. -  ขบวนแห่พระพุทธมิ่งมงคลเมือง  ถึงหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย    
                           -  อัญเชิญพระพุทธมิ่งมงคลเมืองขึ้นประดิษฐานบนบุษบก

เวลำ  ๑๐.๒๙  น.  - ประธานในพิธี (ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย) เดินทำงมาถึงบริเวณงานหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองเลย
                         - ประธำนจัดงานกล่าวรายงาน (นายกเทศมนตรีเมืองเลย)
                         - ประธานในพิธีอ่านสารประเพณีสงกรำนต์เทศกำลงานปีใหม่ไทย
                         - ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
                         - ประธานในพิธี ข้าราชการผู้ใหญ่ หัวหน้ำส่วนราชการเทศบาลเมืองเลย
                           สรงน้ำพระพุทธมิ่งมงคลเมือง รดน้ำขอพรผู้สูงอายุ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้สูงอายุ
                         - การประกวดขบวนแห่คุ้มต่างๆ
                         - การประกวดเทพีสงกรานต์
                         - การประกวดแข่งขันทำอาหารพืนเมืองตำซัวด๊องแด๊ง
                         - มอบรางวัลการประกวดขบวนแห่คุ้มต่างๆ
                         - มอบรางวัลการประกวดเทพีสงกรานต์
                         - มอบรางวัลการประกวดแข่งขันอาหารพืนเมืองตำซัวด๊องแด๊ง
                         - การแสดงบนเวทีลูกทุ่งแดนเซอร์
                         - เสร็จพิธี


วันที่ ๑๔ – ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑
เวลา ๑๓.๐๐ น.- เล่นน้ำบริเวณถนนเสริฐศรี บริเวณรอบลำน้ำกุดป่อง
       
หมายเหตุ กำหนดการต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม

วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๕.๓๐ น. ปิดถนนเจริญรัฐหน้าเทศบาลเมืองเลย (พิธีท้ำบุญตักบาตร)
วันที่ ๑๓ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. ปิดถนนเสริฐศรี
----------------------------------------------------------

กำหนดการประเพณี แห่ต้นดอกไม้ ประจำปี 2561 

วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑ ณ วัดโพธิ์ชัยแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย


ดูภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กที่ภาพ


--------------------------------------------------------

กำหนดการโครงการอนุรักษ์ ประเพณี แห่ต้นดอกไม้ ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ 
ประจำปี ๒๕๖๑ องค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย  ณ วัดเมืองตูมธรรมาราม บ้านอาฮี หมู่ ๑ ตำบลอาฮี วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑ ณ                                                        ดูภาพขนาดใหญ่ คลิ๊กที่ภาพ

------------------------------------------------------

กำหนดการจัดงานประเพณีสงกรานต์ อำเภอเชียงคาน---Advertisement---