728x90 AdSpace

---Advertisement---
You are here: Home / อพท. เชิญประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "10 วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย"

อพท. เชิญประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "10 วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย"


อพท. เชิญประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "10 วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย"
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) สำนักงานพื้นที่พิเศษ ๕ ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดภาพถ่าย "Leisure Loei สบาย สบาย สไตล์เลย" หัวข้อ "๑๐ วิถีชีวิตพื้นบ้านวัฒนธรรมเมืองเลย" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม ๔๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

หัวข้อการประกวดภาพถ่าย
เป็นการนำเสนอ กิจกรรมท่องเที่ยว วิถีชีวิต และวัฒนธรรมของเมืองเลย ที่สัมพันธ์กับ ๑๐ กิจกรรมท่องเที่ยวชุมชน อันใดอันหนึ่ง โดยนำเสนอในมุมมองที่สร้างสรรค์ และ ทำให้สนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวนั้นๆ

กิจกรรมวิถีประมงพื้นบ้านริมโขงเชียงคาน ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
กิจกรรมผีขนน้า ตำบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
กิจกรรมอาหารพื้นบ้านอาฮี ตำบลอาฮี อำเภอทา่ลี่ จังหวัดเลย
กิจกรรมกลองยาวบ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
กิจกรรมราบ้านโพนค่าย ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย
กิจกรรมการทาต้นผึ้ง ตำบลด่านซ้าย ตำบลนาเวียง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
กิจกรรมวาดหน้ากากผีตาโขน ตำบลด่านซ้าย ตำบลนาเวียง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
กิจกรรมบีบข้าวปุ้น ตำบลนาเวียง อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
กิจกรรมเรียนรู้สมุนไพร ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
กิจกรรมดูนก ตำบลแสงภา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย
ประเภทการประกวด

ประเภทประชาชนทั่วไป
ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
กำหนดระยะเวลา

ส่งภาพได้ตั้งแต่วันนี้ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ปิดการรับ)
พิจารณาตัดสิน ภายในวันที่ ๒๒ สิงหาคม และผลการตัดสินจะประกาศทาง www.facebook.com/Dastaloeiphotocontest ภายในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑
งานมอบรางวัลและแสดงภาพที่เข้ารอบและชนะเลิศใน วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
รางวัลการปรกวด

ประเภทประชาชนทั่วไป
รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อายุไม่เกิน ๑๘ ปี
รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ จำนวน ๑ รางวัล เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
ติดต่อสอบถาม

โทร. 081 621 0277 ในเวลาทำการปกติ
[email protected]
ส่งข้อความ ที่เพจ www.facebook.com/dastaloeiphotocontest


Total Prize Money: 
48,000 Baht
File attachments: 
Deadline: 
21 May 2018 10:00 to 15 Aug 2018 17:00
---Advertisement---