728x90 AdSpace

---Advertisement---

จังหวัดเลย

           
จังหวัดเลย


 จังหวัดเลย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 520 กิโลเมตร มีสภาพภูมิประเทศที่งดงาม อากาศหนาวเย็น เป็นแหล่งเพาะปลูกไม้ดอกไม้ประดับที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศ และยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย 


ประวัติศาสตร์จังหวัดเลย
มีหลักฐานเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาว่า ก่อตั้งโดยชนเผ่าไทยที่สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่ก่อตั้งอาณาจักรโยนกเชียงแสน โดยพ่อขุนบางกลางหาวและพ่อขุนผาเมือง (เชื่อถือกันว่าเป็นเชื้อสายราชวงศ์สิงหนวัติ) ได้มีผู้คนอพยพจากอาณาจักรโยนกเชียงแสนที่ล่มสลายแล้ว ผ่านดินแดนล้านช้าง ข้ามลำน้ำเหืองขึ้นไปทางฝั่งขวาของลำน้ำหมันถึงบริเวณที่ราบ พ่อขุนผาเมืองได้ตั้งบ้านด่านขวา (ปัจจุบันอยู่ในบริเวณชายเนินนาด่านขวา ซึ่งมีซากวัดเก่าอยู่ในแปลงนาของเอกชน ระหว่างหมู่บ้านหัวแหลมกับหมู่บ้านนาเบี้ย อำเภอด่านซ้าย) ส่วนพ่อขุนบางกลางหาวได้แบ่งไพร่พลข้ามลำน้ำหมันไปทางฝั่งซ้าย สร้างบ้านด่านซ้าย (สันนิษฐานว่าอยู่ในบริเวณหมู่บ้านเก่า อำเภอด่านซ้ายในปัจจุบัน) ต่อมาจึงได้อพยพเลื่อนขึ้นไปตามลำน้ำไปสร้างบ้านหนองคู และได้นำนามหมู่บ้านด่านซ้าย มาขนานนามหมู่บ้านหนองคูใหม่ เป็น "เมืองด่านซ้าย" อพยพไปอยู่ที่เมืองบางยางในที่สุด โดยมีพ่อขุนผาเมืองอพยพผู้คนติดตามไปตั้งเมืองราด (เชื่อว่าเป็นเมืองศรีเทพ อยู่ในท้องที่อำเภอศรีเทพและอำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์) และตั้งเมืองด่านซ้าย เป็นเมืองหน้าด่านทางตะวันออกของเมืองบางยาง
นอกจากนี้แล้ว ยังมีชาวโยนกอีกกลุ่มหนึ่งได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนระหว่างชายแดนตอนใต้ของอาณาเขต ล้านนา ต่อแดนล้านช้างอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่ง ก่อนที่จะอพยพหนีภัยสงครามข้ามลำน้ำเหืองมาตั้งเมืองเซไลขึ้น (สันนิษฐานว่าอยู่ในท้องที่หมู่บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอวังสะพุง) จากหลักฐานในสมุดข่อยที่มีการค้นพบ เมืองเซไลอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นมาจนกระทั่งถึงสมัยเจ้าเมืองคนที่ 5 เกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ฝนฟ้าไม่ตก จึงได้พาผู้คนอพยพไปตามลำแม่น้ำเซไลถึงบริเวณที่ราบระหว่างปากลำห้วยไหลตกแม่เซไล จึงได้ตั้งบ้านเรือนขึ้นขนานนามว่า "บ้านแห่" (บ้านแฮ่) ส่วนลำห้วยให้ชื่อว่า "ห้วยหมาน"
ในปี พ.ศ. 2396 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพิจารณาเห็นว่า หมู่บ้านแฮ่ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งห้วยน้ำหมาน และอยู่ใกล้กับแม่น้ำเลย มีผู้คนเพิ่มมากขึ้น สมควรจะได้ตั้งเป็นเมือง เพื่อประโยชน์ในการปกครองอย่างใกล้ชิด จึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งเป็นเมืองเรียกชื่อตามนามของแม่น้ำเลยว่า เมืองเลย ต่อมา พ.ศ. 2440 ได้มีประกาศใช้พระราชบัญญัติลักษณะปกครองพื้นที่ ร.ศ.116 แบ่งการปกครองเมืองเลยออกเป็น 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกุดป่อง อำเภอท่าลี่ อำเภอนากอก (ปัจจุบันอยู่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) อำเภอที่ตั้งเมืองคือ อำเภอกุดป่อง ต่อมา พ.ศ. 2442-2449 ได้เปลี่ยนชื่อเมืองเลยเป็น บริเวณลำน้ำเลย พ.ศ. 2449-2450 เปลี่ยนชื่อบริเวณลำน้ำเลยเป็นบริเวณลำน้ำเหือง และใน พ.ศ. 2450 ได้มีประกาศของกระทรวงมหาดไทยลงวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2450 ยกเลิกบริเวณลำน้ำเหือง ให้คงเหลือไว้เฉพาะ "เมืองเลย" โดยให้เปลี่ยนชื่ออำเภอกุดป่อง เป็น "อำเภอเมืองเลย"


            14.อำเภอหนองหิน  

สถานที่ท่องเที่ยว
- สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ อำเภอภูเรือ
- วนอุทยานน้ำตกห้วยเลา อำเภอภูหลวง
- หมู่บ้านไททรงดำ อำเภอเชียงคาน
- ศูนย์ศิลป์สิรินธร โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง
- สวนรุกขชาติ 100 ปี (กรมป่าไม้) อำเภอวังสะพุง
- ภูลมโล อำเภอด่านซ้าย

ประเพณีและเทศกาลรื่นเริง
- งานนมัสการพระธาตุศรีสองรัก
- งานดอกฝ้ายบาน มะขามหวานเมืองเลย
- งานแสดงไม้ดอกเมืองหนาว
- งานออกพรรษาเชียงคาน
- งานแห่ผีขนน้ำ
- งานบุญบั้งไฟล้าน (อำเภอเอราวัณ)

สถาบันการศึกษา
- มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย
- วิทยาลัยเทคนิคเลย
- วิทยาลัยการอาชีพด่านซ้าย
- วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง
- ผาอินทร์แปลงวิทยา

แผนที่จังหวัดเลย
คลิ๊กที่รูปเพื่อดูภาพขนาดใหญ่

1. อุทยานแห่งชาติภูสันทราย                   9. ภูหลวง  
2. วัดโพธิ์ชัย                                      10. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง
3. พระธาตุศรีสองรัก                            11. ภูคกงิ้ว    
4. อช.ภูหินร่องกล้า                             12. แก่งคุดคู้
5. สะพานข้ามแม่น้ำเหือง                      13. ถ้ำเอราวัณ
6. พระธาตุสัจจะ                                 14. ถ้ำมโหฬาร
8. ถ้ำผาปู่


ที่เที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเลย
จังหวัดเลยของเรานั้น มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่เป็นจำนวนมาก จะพูดไปแล้วก็มีอยู่ทุกอำเภอ ทำให้แต่ละปีนั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเลยเป็นจำนวนมาก ทำให้ชาวจังหวัดเลยของเรานั้นมีรายได้จากการท่องเที่ยวมากขึ้นด้วย วันนี้เราจะมาดูสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของจังหวัดเลยว่า นักท่องเที่ยวเขามาที่เมืองเลยแล้ว ไปเที่ยวที่ไหนเป็นอันดับต้นๆ ของจังหวัดเลย

1. อุทยานแห่งชาติภูกระดึง  (ภูกระดึง)
2. อุทยานแห่งชาติภูเรือ (ภูเรือ)
3. ถนนคนเดินเชียงคาน (เชียงคาน)
4. เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง (ภูเรือ)
5. งานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน (ด่านซ้าย)
6. สวนหินผางาม คุนหมิง (หนองหิน)
7. น้ำตกตาดเหือง (นาแห้ว)
8. แก่งคุดคู้ (เชียงคาน)
9. พระธาตุศรีสองรัก (ด่านซ้าย)
10. สถานีทดลองเกษตรที่สูงภูเรือ (ภูเรือ)
11. สวนองุ่นภูเรือวโนทยาน (ภูเรือ)
12. พระธาตุสัจจะ (ท่าลี่)
13. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน ห้วยกระทิง (อำเภอเมืองเลย)
14. วัดศรีคุณเมือง (เชียงคาน)
15. วัดท่าแขก (เชียงคาน)
16. ภูทอก (เชียงคาน)
17. พระพุทธบาทภูควายเงิน (เชียงคาน)
18. ภูผาล้อม (อำเภอเมืองเลย)
19. วัดถ้ำผาปู่ (อำเภอเมืองเลย)
20. ภูบ่บิด (อำเภอเมืองเลย)
21. ถ้ำเอราวัณ (เอราวัณ)
22. ศูนย์ศิลป์สิรินธร (วังสะพุง)
23. ถ้ำผาบิ้ง (วังสะพุง)
24. ถ้ำโพธิสัตว์ (หนองหิน)
25. ถ้ำมโหฬาร (หนองหิน)
26. น้ำตกเพียงดิน (หนองหิน)
27. น้ำตกสวนห้อม (หนองหิน)
28. ถ้ำลายแทง (ภูกระดึง)
29. ถ้ำพญานาคราช (ภูกระดึง)
30. อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน (ภูกระดึง)
31. วัดเนรมิตรวิปัสสนา (ด่านซ้าย)
32. น้ำตกสองคอน (ภูเรือ)
33. น้ำตกปลาบ่า (ภูเรือ)
34. อุทยานแห่งชาตินาแห้ว หรือ อุทยานแห่งชาติภูสวนทราย (นาแห้ว)
35. พระธาตุดินแทน (นาแห้ว)
36. ภูหัวห้อม (นาแห้ว)
37. ภูหอ (ภูหลวง)
38. วัดถ้ำผายา ถ้ำค้างคาว (นาด้วง)
39. น้ำตกธารสวรรค์ (นาแห้ว)
40. กลุ่มหัตถกรรมบ้านนากระเซ็ง สะพานมิตรภาพน้ำเหืองไทย-ลาว (ท่าลี่)
41. แก่งโตน (ท่าลี่)
42. โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่  ผานาง-ผาเกิ้ง (เอราวัณ)
43. ภูฆ้อง (ปากชม)
44. ผาเตลิ่น รอยเท้าไดโนเสาร์ (ภูเรือ)
45. ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเลย (อำเภอเมืองเลย)
46. อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน โป่งเบี้ย (อำเภอเมืองเลย)
47. วัดป่าม่วงไข่ (ภูเรือ)
48. สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา
      สวนสาธารณะกุดป่อง (อำเภอเมืองเลย)
49. ล่องแก่งน้ำสาน (ภูเรือ)
50. ผาโหล่นน้อย (ภูเรือ)